Sociale Veiligheid

Sinds 1 augustus 2015 is werken aan Sociale Veiligheid wettelijk verplicht voor scholen in het Primair en Voortgezet onderwijs. Iedere leerling heeft recht op een sociaal veilige leeromgeving. Op een veilige school zijn leerlingen weerbaarder tegen pesten, groepsdruk, seksuele intimidatie en discriminatie.    
Juist op school is aandacht voor omgangsvormen en normen en waarden belangrijk. Onderzoek heeft aangetoond dat gevoelens van onveiligheid een negatieve invloed uitoefenen op de fysieke, de geestelijke en sociale-emotionele ontwikkeling en zelfs leerachterstanden en leerproblemen kunnen veroorzaken. Door grensoverschrijdend gedrag aan te pakken, positief gedrag te bevorderen en onderling respect vanzelfsprekend te laten zijn, wordt een fijne en veilige schooltijd gecreëerd voor leerlingen, hun ouders en de leerkrachten.             
Scholen hebben de taak om het papieren veiligheidsbeleid om te zetten in een proactief beleid. Een veilig schoolklimaat behoort een basiskwaliteit te zijn van elke school. Bij Sociale Veiligheid gaat het om het bevorderen van sociaal gedrag en het tegengaan van grensoverschrijdend handelen.              
De Wet Sociale Veiligheid kent voor de scholen een aantal vereisten:

 • Het voeren van een Sociaal Veiligheidsbeleid.      
 • Één persoon aanstellen die dit beleid coördineert en als aanspreekpunt fungeert.     
 • De Sociale Veiligheid van leerlingen monitoren.    

Het werken aan Sociale Veiligheid is een continue en cyclisch proces.               
Scholen zijn vrij om te kiezen tussen programma’s om Sociale Veiligheid te realiseren. Lees op www.schoolenveiligheid.nl meer over de Wet Sociale Veiligheid.

Rots & Water voor Sociale Veiligheid      
WKTraining werkt met de weerbaarheidstraining Rots & Water om Sociale Veiligheid te realiseren. Hiermee ontzorgt WKTraining de scholen en levert maatwerk.                     
Onderzoek van het Trimbos Instituut (2014) toont aan dat Rots & Water een positieve bijdrage levert aan een sociaal veilige omgeving, door het creëren van een veilig leer- en leefklimaat, het bijdragen aan de ontwikkeling van zelfvertrouwen en weerbaarheid en het verminderen van pestgedrag. 
Lees meer over de achtergrond en toepassing van Rots & Water: Meer over Rots & Water

WKTraining adviseert en ondersteunt scholen om Sociale Veiligheid efficiënt en effectief in te voeren, middels:

 1. De één, twee- of driedaagse training Rots & Water volgens het format van het Rots & Water Gadaku Instituut. Na deze training kunt u de leerlingen van groep 1 t/m 8 en de onderbouw van het voortgezet onderwijs zelf trainen in Rots & Water.                                                                                        
 2. Ondersteuning bij het opstellen van het veiligheidsplan Sociale Veiligheid.
 3. Een lesplan voor de hele school.
 4. Coaching van alle leerkrachten tijdens een aantal lessen die zij zelf uitvoeren met hun leerlingen.
 5. Ouders bij het proces betrekken. Tijdens speciale ouderavonden worden de principes van Rots & Water toegelicht en getraind, zodat er ook in de thuissituatie gewerkt kan worden volgens de methode.
 6. Verbinding maken met partners in de wijk (sport, buitenschoolse opvang, politie, welzijn etc.).
  Van een veilige school naar een veilige wijk naar een veilige gemeente!